انتخاب روش جراحی زيبايی بينی

جراحي زيبايي صورت به آن دسته از جراحي ها گفته مي شود كه به منظور بهبود ظاهر شخص در غياب هرگونه ناهنجاري كاركردي انجام مي شود. اكثر افراد به اجزاي چهره خود حتي اگر زيبا هم نباشند، عادت كرده اند و تغيير در شكل ظاهري شخص، اگرچه به زيباتر شدن وي هم بينجامد، باعث بروز نوعي احساس بيگانگي و نامانوس بودن در اطرافيان مي شود كه اين امر مي تواند اثر منفي بر بيمار داشته باشد. بسياري از جراحان، بيماراني را كه تصوير ذهني حقيقي و درستي از خود ندارند يا تا حدي از لحاظ رواني متغيرند را موارد مناسبي براي جراحي بيني نمي دانند يا دستكم به آن ها توصيه مي كنند پيش از اقدام به جراحي زيبايي از مشاوره روانپزشكي استفاده كنند.