اقدامات لازم پس از عمل پلک

اقدامات لازم پس از عمل پلک

به منظور کمتر شدن میزان تورم و کبودی ناحیه عمل تا ۴۸ساعت اول بعد از عمل کیسه یخ استفاده شود.

موقع خوابیدن زیرسرکمی بلندتر باشد لذا از دو عدد بالشت استفاده شود.

قطره چشمی و داروهای تجویز شده به مدت ۱۰-۷ روز استفاده شود.

بعد از برداشتن پانسمان به مدت ۱۰-۷ روز ناحیه ناحیه عمل توسط گوش پاک کن آغشته به سرم نمکی روزی ۶-۵ بار تمیز گردد.

بعد از برداشتن پانسمان موقع خارج شدن از منزل بمدت یک ماه از عینک آفتابی استفاده شود تا مانع قرمزی چشم و ریزش اشک شود.

جهت کنترل یک ماه ، سه ماه و شش ماه بعد از عمل مراجعه شود.

جهت برطرف شدن اسکار و تغییر رنگ جای عمل از کرمهای تجویز شده بمدت ۱۲-۶ ماه استفاده شود.